Adatvédelmi nyilatkozat

Hatályos: 2022. Január 1.

Armonia Kft. vállalkozási tevékenysége során felmerülő adatkezelései során az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, ismertebb nevén GDPR rendelet (továbbiakban: GDPR) előírásait alkalmazza.

 1.    Adatkezelő

Név:   Armonia Kft. (továbbiakban: Adatkezelő)

Székhely:  1116, Budapest, Fehérvári út 168-178.C

E-mail:  hazadijudit@gmail.com

Honlap: www.szemelyiedzes.com

2.    Adatfeldolgozó

Nincs adatfeldolgozás.

3.    Az adatkezelés célja

A hatályos jogszabályoknak való megfelelés a számlák kezelése, valamint az ügyfelekkel létrejött szerződés teljesítése. A személyes adat felvételére az érintettek hozzájárulásával kerül sor, ami abban nyilvánul meg, hogy az érintettek a saját személyes adatát megadja azzal a céllal, hogy a személyi edzői kötelességünket teljesíteni tudjuk.

4.    Az adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) (szerződés teljesítéséhez) és c) (jogi kötelezettség teljesítéséhez) pontja.

 5.    A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja

Kezelt adat
Adatkezelés célja
Név
egyértelmű azonosítás, jogi kötelezettség teljesítése
Lakcím
egyértelmű azonosítás, jogi kötelezettség teljesítése
Telefonszám
kapcsolattartás, szerződés teljesítése
Messenger, Viber, E-mail
kapcsolattartás, szerződés teljesítése

Adatkezelő nem vezet nyilvántartást a kezelt személyes adatokról, azok adatbázisba nem kerülnek felvitelre, profilalkotás nem történik.

6.    Adatbiztonság

Adatkezelő megteszi mindazon intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a személyes adatokhoz csak az arra feljogosítottak férhessenek hozzá valamint, hogy az adatok hitelessége és változatlansága biztosított legyen.

7.    Jogok és jogérvényesítési lehetőségek

Hozzájárulás visszavonásához való jog
Amennyiben Ön hozzájárult a személyes adatainak kezeléséhez, a hozzájárulását bármikor visszavonhatja amennyiben nem a szolgáltatás nyújtásához szükséges adatokról van szó.

Tájékoztatás kéréséhez, hozzáféréshez való jog

Önnek joga van tudni, hogy milyen adatokat kezelünk Önnel kapcsolatban, milyen céllal és időtartamban, valamint hogy kik ismerhetik meg ezeket az adatokat. Ezeket megtudhatja ebből a dokumentumból, de ha mégsem biztos abban, hogy melyek azok a személyes adatai, amelyeket kezelünk, írásban kérhet erről tájékoztatást is. Ahogy arról is, hogy folyamatban van-e az Ön személyes adatainak kezelése. Amennyiben igen, úgy akár másolatot is kérhet az Önnel kapcsolatban kezelt személyes adatokról. Az első másolat ingyenes, de a többiért térítést kell fizetnie.

Az adatok módosítása, helyesbítése és törlése
Ön írásban kérheti az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését, illetve a hiányos személyes adatok kiegészítését.

A személyes adatai törlését is kérheti írásban, ha az adatkezelés célja megszűnt. Ez azonban nem jelenti az adatok azonnali törlését és ezzel nem élhet akkor sem, ha személyes adatainak kezelése továbbra is nélkülözhetetlen ahhoz, hogy jogi kötelezettségünket teljesítsük vagy jogi követelésünket érvényesítsük.

Az adatok helyesbítéséről és törléséről is értesítjük Önt.

A szerződés teljesítése érdekében kezelt személyes adatainak törlése a szerződés megszűnését vagy a folyamatban lévő szerződés meghiúsulását eredményezi.

Az adatok zárolása, korlátozása

Ha Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, a tiltakozás jogosságának kivizsgálása idejére személyes adatainak kezelését korlátozzuk.

A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi. Ebben az esetben a személyes adatokat csak tároljuk, valamint jogi kötelezettség teljesítése érdekében használjuk fel.

Az Ön kérésére történt zárolás feloldásáról előzetesen tájékoztatjuk.
Az adathordozhatósághoz való jog

Tekintettel arra, hogy a személyes adatok kezelése nem adatbázisban történik, az adathordozhatósághoz való jog csak korlátozottan teljesülhet. Önnek joga van hozzájutni az Önnel kapcsolatban kezelt személyes adatokhoz, amelyek kiszolgáltatása írásbeli, kifejezett igény esetén, egyedi formában történik.

Tiltakozáshoz való jog

Ön tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen, ami a szerződés teljesítése érdekében történő adatkezelés esetén a szerződés megszűnését vagy a folyamatban lévő szerződés meghiúsulását eredményezi.

Jogorvoslati lehetőségek

A fenti jogok érvényesítése mellett Önnek joga van az illetékes felügyeleti szervhez is panaszt benyújtani az adatkezelés jogellenessége vagy szabálytalansága miatt:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely/Postacím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 1363 Budapest, Pf. 9.

Telefon: (+36-1) 391-1400

Telefax: (+36-1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Ha személyes adatai kezelésével kapcsolatbban észrevétele van, vagy az adatai kezeléséről tájékoztatást szeretne kérni, akkor azt a hazadijudit@gmail.com e-mail címen teheti meg.

Scroll to Top